Quỹ quốc gia

Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hàng Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng.

Hiệu quả của Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng

Thông qua Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Đồng Tháp, hàng trăm người hoàn lương được xét duyệt vay vốn phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

Hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm trong đó quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.