Quốc hội phê duyệt

Chính phủ đã họp về nhân sự quyền Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng sẽ trình với Quốc hội để Quốc hội bổ nhiệm, sẽ phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng.