Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Kiểm điểm một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Trần Châu đã kết luận và chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực khoáng sản không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được phân công...