Phạm Hồng Giảng

Đại tá Phạm Hồng Giảng từ trần

Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND và gia đình thương tiếc báo tin: