Nợ nần sau khi xây dựng nông thôn mới

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Huyện ủy cho ngân sách vay tiền2

Ngoài hai Phó Bí thư, nguyên Bí thư Huyện ủy liên quan đến việc cho ngân sách vay tiền và nóng vội trong xây dựng nông thôn mới đã bị kỷ luật.