Nhân dân tin tưởng

Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

“Không chỉ thành công trong công tác phòng chống dịch, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được thế giới cũng như nhân dân cả nước ghi nhận...” - Bà Nguyễn Thị Hồng, cán bộ hưu trí chia sẻ…