Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu và chuyện một gia đình “Danh gia vọng tộc”2

Đã nhiều người viết, phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu, nhưng, có những điều còn ít biết về gia đình GS, những điều đã góp phần làm nên tài năng và nhân cách của GS Ngô Bảo Châu.

Kiến nghị 5 vấn đề căn bản trong đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam

Nhóm Đối thoại giáo dục Việt Nam (VED) do GS Ngô Bảo Châu chủ trì vừa gửi bản kiến nghị khoảng 8.000 từ tới lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là kết quả nghiên cứu về phương hướng cải cách giáo dục đại học của nhóm được thực hiện trong vòng 3 năm qua.