Nghị quyết số 20-NQ/TƯ

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 và 5 năm tháng công nhân

Sáng nay (21-11), tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Công đoàn CAND đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 5 năm thực hiện tháng công nhân.