Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12

Chiều 25-11, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HC-KT) Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tổng cục.