Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Những giá trị không thể phủ nhận

Năm 2018, năm bản lề của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sắp đi qua, đánh dấu những thắng lợi quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của đất nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trường Trung cấp CSND V tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII

Đoàn Trường Trung cấp CSND V là một trong những đơn vị đầu tiên trong hệ thống các trường CAND tổ chức sân khấu hóa Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.