Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng bãi ngang ven biển1

Những chính sách được ưu tiên hỗ trợ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24-12-2010 của Chính phủ về học sinh nghèo được hỗ trợ học phí, bảo hiểm, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường… được thực hiện thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.