Nghề bắt chuột

Săn chuột đồng ở miền Tây Nam bộ

Nghề săn chuột đồng gắn liền với cuộc sống người dân vùng sông nước miền Tây. Săn chuột có nhiều cách như: đi soi bằng xuồng, đào hang, đuổi cù trong ruộng, dỡ chà… Mỗi nơi đều có những chuyện kể vô cùng thú vị.