Miền Tây Quảng Nam

Giữ vững tinh thần “thép”

Miền Tây Quảng Nam có nhiều bãi vàng sa khoáng nên dân tứ xứ đổ về đây khai thác trái phép, kéo theo tệ nạn xã hội và tình trạng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp.