Luật sửa đổi

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, trong đó có một số điểm mới nổi bật cần lưu ý như sau: