Luật Tổ chức Chính phủ

Quy định bộ máy tinh gọn, hiệu quả như thế nào?

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng 10-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành luật trong thời gian qua.

Quy định chế độ báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng Chính phủ

Đại biểu thảo luận tại hội trường ngày 1/6.

Mỗi Vụ, Cục không quá 3 cấp phó

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) trình Quốc hội sáng nay quy định mỗi Vụ, Cục có tối đa 3 Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, mỗi tổng cục tối đa 4 phó tổng cục trưởng.

Thành lập, giải thể cơ quan thuộc UBND tỉnh do Thủ tướng quyết định

Chiều nay (22-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với tỷ lệ ủng hộ 89,23%.