Luật Quốc phòng 2005

Sửa Luật Quốc phòng 2005 để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới

Sáng 25-7, Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị mở rộng để nghe Bộ Quốc phòng và các Bộ có liên quan báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng.