Kiểm soát kê đơn thuốc

Hiệu quả của đề án "Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc là không nhỏ"

Với việc xây dựng đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn, Bộ Y tế sẽ tập trung kiểm soát kê đơn kháng sinh và bán thuốc kháng sinh.

Kết nối mạng các nhà thuốc để kiểm soát tình trạng bán thuốc tuỳ tiện

Việc nối mạng giữa các nhà thuốc, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và trách nhiệm của cán bộ y tế trong thực hiện quy định bán thuốc kê đơn.