KCN Quảng Ninh

Thiếu lao động tại khu công nghiệp Quảng Ninh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 11 KCN. Qua thống kê, năm 2016, số lượng lao động thuộc các doanh nghiệp trong KCN của địa phương là 17.654 người, nhưng đến tháng 6-2018, con số này đã tăng lên 23.397 người và dự kiến sẽ tiếp tục tăng bởi nhiều doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động.