Hợp tác Việt - Nhật

95% công ty Nhật sẵn sàng nhận kỹ sư công nghệ thông tin Việt

95% doanh nghiệp CNTT Nhật Bản quan tâm và sẵn sàng nhận kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực CNTT vào làm việc; 3 mảng công nghệ mới tiềm năng nhất trong hợp tác CNTT Việt – Nhật là Chuyển đối số, Big Data và AR/VR.