Hội nghị ngoại giao toàn quốc

Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 đã chính thức khai mạc vào sáng 13-8 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị ngoại giao toàn quốc lần thứ 29

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII”, Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 29 đã khai mạc sáng 22-8 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.