Hoằng Hóa

Lợi dụng dịch COVID-19 để mở sới bạc tại gia

Lợi dụng dịch COVID-19 nên Tâm và vợ đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại nhà mình để thu tiền "hồ".