Hòa liên

Đà Nẵng: Nhà máy nước Hòa Liên đã chọn được nhà thầu xây lắp.

Dự án Nhà máy nước Hòa Liên là một trong những công trình trọng điểm, cấp bách được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng chú trọng ưu tiên triển khai với mục tiêu tất cả vì người dân.