Hành trình khát vọng năm 2020

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”

Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho chúng ta.