Hà Mòn

Giúp đồng bào từ bỏ tà đạo

Để lừa bịp người dân, một số đối tượng phản động FULRO đã tự dựng nên các hình thức giả danh hoạt động tôn giáo nhằm tập trung lực lượng, tuyên truyền chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Đây thực chất là những trò lừa bịp núp bóng tôn giáo giả tạo nhằm thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối.