Giáo sư Nguyễn Thiện Thành

Chuyện về bác sĩ chế thuốc bổ Filatov

Người tìm ra chế phẩm thuốc bổ Filatov đã cứu hàng vạn bộ đội của ta trong thời chiến tranh đã được Bác Hồ khen, nhưng câu chuyện này đến nay mới được kể.