Giá trị thời đại

Tiếp thu những bài học quý giá từ Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp Báo Quân đội nhân dân và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tọa đàm “Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga”.

Giá trị thời đại của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

Cách đây 168 năm, được sự ủy nhiệm của “Đồng minh những người Cộng sản”, ngày 24-2-1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ănghen soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

Giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I Lênin và Đảng Bônsêvích Nga, cuộc cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và thắng lợi cách đây vừa tròn 98 năm. Ngay sau đó, chính quyền Xô viết được thành lập do lãnh tụ V.I Lênin đứng đầu. Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga ngày 7/11/1917 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại.