Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, 25/1, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.