Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND

Hội thảo Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức Hội thảo xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BCA, Thông tư số 18/2012/TT-BCA và thông tư số 19/TT-BCA ngày 10-4-2012 của Bộ Công an quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND.