Diễn đàn Liên chính phủ

Những kinh nghiệm hay xây dựng đô thị thông minh

Diễn đàn Liên chính phủ về GTVT bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 đã chính thức bế mạc.