Diễn biến nặng

Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng

Ngoài 2 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng là nam bệnh nhân người Anh (69 tuổi), bệnh nhân nữ người Việt (64 tuổi), tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thêm nam bệnh nhân 54 tuổi (BN50) diễn biến nặng, phải thở máy. Ngoài ra, có thêm 7 bệnh nhân có chuyển biến nặng.