Đạm Cà Mau

Đạm Cà Mau lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 đạt 55% kế hoạch năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đạm Cà Mau đạt 3.790 tỉ đồng và lợi nhuận theo chi phí đầu vào được PVN giao đạt khoảng 50% kế hoạch năm.