Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại

5 tháng, trả nợ vay nước ngoài trên 673 triệu USD

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 5/2015, việc trả nợ vốn vay nước ngoài được thực hiện đầy đủ và đúng hạn, với tổng số trả nợ là 71,4 triệu USD, lũy kế trả nợ trong năm tháng đầu năm 2015 đạt 673,21 triệu USD.