Cuc CSGT

Nghiên cứu quy định xử lý người bán phương tiện giao thông không sang tên đổi chủ

Cục CSGT đang nghiên cứu để đề xuất quy định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe không sang tên đổi chủ, không nộp lại đăng ký.