Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa

Bắt giữ nhóm đối tượng phá rừng

Từ ngày 16 đến ngày 20/3/2020, các đối tượng đã dùng dao rựa, cưa tay, cưa xăng hủy hoại 1.152m² rừng sản xuất tại Tiểu khu 1104 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa quản lý...