Công ty Môi trường đô thị

Formosa và Công ty MTĐT Kỳ Anh cố tình làm ngơ trước ô nhiễm môi trường

Vì vấn đề lợi nhuận, vì muốn chất thải nhanh chóng biến mất khỏi công trường nên cả Formosa và Công ty Môi trường đô thị (MTĐT) Kỳ Anh đã cố tình làm ngơ trước ô nhiễm môi trường.