Công ty Lucky Star và Morning Star.

Nữ giám đốc chiếm giữ hơn 5,7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm vào tài khoản

Phát hiện bị chuyển nhầm hơn 5.7 tỷ đồng vào tài khoản của 2 công ty do mình làm chủ, nhưng Nở không đồng ý hoàn lại cho công ty Mỹ và Campuchia.