Cổng dịch vụ công

Pháp tiếp tục hỗ trợ khung pháp lý, pháp luật, vận hành Cổng dịch vụ công

Đây là khẳng định được đưa ra trong thông cáo báo chí của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 12-12.

Khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Y tế

Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế.