Colombo Plan

Nâng cao hiệu quả của truyền thông trong phòng, chống tệ nạn ma túy

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tổ chức Colombo Plan đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy cho các cơ quan báo chí.