Có một nơi để về

"Có một nơi để về, đó là NHÀ"

Có một nơi để về, đó là NHÀ” là một chương trình bao gồm chuỗi sự kiện hướng tới ngày Gia đình Việt Nam. Các sự kiện này sẽ được diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.