Chỉ thị số 09/CT-TTg

Những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ trong tuần

Trong tuần từ ngày 17 đến 21/2, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ đạo, quyết sách quan trọng liên quan đến vấn đề doanh nghiệp, kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.