Chấm đen tử thần

Chấm đen tử thần khiến iPhone treo cứng

"Chấm đen tử thần" là một lỗi mới được phát hiện trên ứng dụng nhắn tin Messenger cho thể làm cho iPhone bị treo cứng.