CLB Ca trù Thăng Long

Định hình chuẩn mực về biểu diễn ca trù

Hà Nội là trung tâm ca trù lớn nhất của cả nước. Từ khi ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc hồi sinh cho loại hình nghệ thuật này.