CIPM

Đầu tư công rồi “bán” dự án để lấy tiền đầu tư tiếp cao tốc Bắc – Nam?

Với việc Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng Công ty Cửu Long (CIPM) “ốc không mang nổi mình ốc”, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét không đưa việc để VEC, CIPM huy động nguồn lực để đầu tư cao tốc Bắc Nam vào tờ trình Quốc hội.