Bộ Quy tắc Bangkok

Tập huấn cán bộ trại giam về thực thi quy định của Liên hợp quốc về đối xử với phạm nhân nữ

Khóa tập huấn dành cho cán bộ trại giam về thực thi Bộ Quy tắc của Liên hợp quốc về đối xử với phạm nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với can phạm nữ (gọi tắt là Bộ Quy tắc Bangkok) đã khai mạc ngày 3/12, tại thành phố Đà Nẵng.