Bào tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Ngày 12-9, Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ vận động hiến tặng, tiếp nhận và công bố kết quả vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật.