Ban Chỉ đạo xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.