Ban Chỉ đạo Trung ương

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%

Ngày 16/1, tại cuộc họp về thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại trụ sở Chính phủ, báo cáo sơ bộ của các địa phương cho thấy tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc vào cuối năm 2014 còn khoảng 5,8-6%, giảm được 1,8-2% so với năm 2013.