BHXH Khánh Hòa

Chuyển 7 hồ sơ “treo nợ” bảo hiểm xã hội cho Công an

Do doanh nghiệp chây ì, "treo nợ" dây dưa, né tránh trách nhiệm nộp tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nên cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển hồ sơ cho công an