AMM-52

East Sea issue attracts great attention at AMM-52: official

The East Sea issue has attracted great attention from the countries participating in the 52nd ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM-52) and related meetings, given the recent developments in the waters, according to Deputy Foreign Minister Nguyen Quoc Dung.

Vietnam attends ASEAN SOM ahead of AMM-52

A delegation of Vietnam led by Deputy Foreign Minister Nguyen Quoc Dung attended the ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) in Bangkok, Thailand on July 29.

Các quan chức cấp cao họp trù bị cho ASEAN+3 và EAS

Các quan chức cao cấp các nước ASEAN+3 và EAS đã cập nhật tình hình triển khai hợp tác theo Kế hoạch công tác ASEAN+3 và Chương trình hành động Manila (2018-2022), rà soát tiến độ soạn thảo các văn kiện thuộc khuôn khổ ASEAN+3 và EAS.