Cụ thể, theo Bộ Tài chính, đến nay, NSTW đã bố trí 2.232,075 tỷ đồng (bố trí dự toán 1.866,5 tỷ đồng, tạm ứng NSTW 365,575 tỷ đồng) hỗ trợ cho 53 địa phương, đảm bảo đủ nguồn vốn NSTW hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

H.A.